POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Bloor Studio Mateusz Regliński, z siedzibą przy ul. Orląt Lwowskich 15, 84-300 Lębork (dalej: Bloor Studio). Polityka prywatności Bloor Studio (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników serwisu www należącego do Bloor Studio tj. www.bloorstudio.pl 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do Bloor Studio lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku z wykonywaniem bieżących zleceń, zgłoszeniami uczestnictwa w wydarzeniach, zgłoszeniami danych na konferencje i szkolenia, konkursy itd. oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II. POJĘCIA UŻYTE W NINIEJSZEJ POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Bloor Studio przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Użytkownik – użytkownik serwisu, uczestnik konkursu, osoba zadająca pytanie poprzez formularz kontaktowy, uczestnik szkoleń, osoba polecająca kandydata do podjęcia pracy, przedstawiciel klienta, osoba odwiedzającą strony należące lub współtworzone przez Bloor Studio.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Bloor Studio drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj: wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów i informacji niezbędnych w procesie wykonywania zleceń, zgłoszenie uczestnictwa w konkursach, świadczenia usług w zakresie hostingu i administrowania systemami teleinformatycznymi, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oraz założenie konta w serwisach obsługiwanych przez Bloor Studio.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.bloorstudio.pl i innych należących do Bloor Studio, lub przekazując je bezpośrednio w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Bloor Studio w sposób opisany w niniejszej Polityce.

IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych Bloor Studio, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą szkoleń, wysyłaniem informacji marketingowych, przyjmowaniem zapisów na konferencje, wydarzenia, korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest Bloor Studio Mateusz Regliński, z siedzibą przy ul. Orląt Lwowskich 14, 84-300 Lębork.

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

 1. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
  Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie.
 2. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.
  W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 3. Organizacji i przeprowadzania konkursów przez Bloor Studio.
  W przypadku konkursów podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 4. Organizacji i przeprowadzania szkoleń otwartych i dedykowanych.
  W przypadku szkoleń podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest umowa na świadczenie usług szkoleniowych zawarta z Bloor Studio poprzez przesłanie formularza zamówienia (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 5. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa zleceń m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
 6. Zawarcia oraz realizacji warunków umów między Bloor Studio, a Klientem, 
 7. Realizacji umów w zakresie hostingu, utrzymania danych na serwerach  należących lub dzierżawionych przez Bloor Studio, oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi.
VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Bloor Studio:

 1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Bloor Studio rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:

 1. Cele przetwarzania Danych Osobowych;
 2. Kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
 3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
 4. Informacje o prawie do żądania od Bloor Studio sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
 5. Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
 7. Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

Bloor Studio informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych Osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych Osobowych.

Bloor Studio zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.

W obu powyższych sytuacjach Bloor Studio zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na szkolenie, konferencję lub inne wydarzenie organizowane przez Bloor Studio Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach Bloor Studio. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale VI niniejszej Polityki.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU SZKOLEŃ

Jednym z obszarów działalności Bloor Studio są szkolenia otwarte i dedykowane dla klientów Bloor Studio oraz każdej zainteresowanej osoby. W związku z tym Bloor Studio będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników zgłaszających uczestnictwo w szkoleniach, w zakresie niezbędnym do realizacji spraw związanych ze szkoleniami.

IX. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bloor Studio wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników Bloor Studio.

Bloor Studio jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

X. COOKIES

Bloor Studio oświadcza, że na stronie www.bloorstudio.pl i innych należących do Bloor Studio używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.
Pliki Cookies używane na stronie internetowej www.bloorstudio.pl i innych należących do Bloor Studio mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez Bloor Studio pliki cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

XI. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.bloorstudio.pl/polityka-prywatnosci.